10 სახელმწიფო უნივერსიტეტის უფასო საგანმანათლებლო პროგრამები ცნობილია


2020-2021 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროგრამები ცნობილია. საქართველოს განათლების, მეცნიერების კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად, ქვეყნის მასშტაბით 10 სახელმწიფო უნივერსიტეტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პროგრამულ დაფინანსებას მიიღებს.

აბიტურიენტებს სარეგისტრაციო განაცხადში საგანმანათლებლო პროგრამების მითითებისა და შეცვლის საშუალება აპელაციების შედეგების გამოქვეყნებიდან მომდევნო დღის ჩათვლით შეუძლიათ.

1. სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პროგრამული დაფინანსება 2 524 500 ლარი)

ქართული ფილოლოგია

ისტორია

არქეოლოგია

ფილოსოფია

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების იტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამა

მათემატიკა

ფიზიკა

ქიმია

ბიოლოგია

ეკონომიკა

2. სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (3 966 750 ლარი)

მშენებლობა

ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

არქიტექტურა

მათემატიკა

საინჟინრო ფიზიკა

აგრარული ტექნოლოგიები

სასურსათო ტექნოლოგია

სატყეო საქმე

აგროინჟინერია

მეცხოველეობა

აგრონომია

ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია

ქიმია

მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია

სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია

სამთო და გეოინჟინერია

საინჟინრო გეოდეზია

გეოლოგია

საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა

გეოინფორმატიკა

მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი

ბიოსამედიცინო ინჟინერია

მეტალურგია

მასალათამცოდნეობა

მევენახეობა და ენოლოგია

3. სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (900 000 ლარი)

ქართული ფილოლოგია

ისტორია

არქეოლოგია

ფილოსოფია

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განთლების (I-VI კლესები) ინტეგრირებული საბაკალაავრო-სამაგიტრო პროგრამა

მათემატიკა

ფიზიკა

არქიტექტურა

ბიოლოგია

4. სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (2 124 000 ლარი)

ქართული ენა და ლიტერატურა

არქეოლოგია

ისტორია

მათემატიკა

ფიზიკა

ბიოლოგია

ეკონომიკა

მასწავლებლის მომზადების ინტევგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (დაწყებითი განათლება)

ელექტრული ინჟინერია

მშენებლობა

აგრონომია

აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა

აგროინჟინერია

საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა

გერმანული ენა და ლიტერატურა

ფრანგული ენა და ლიტერატურა

აღმოსავლური ფილოლოგია

ქიმია

ეკოლოგია

გეოგრაფია

გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგიები)

სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა

ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა

ხარისხის მართვა და ტექნიკურ ეკონომიკური ექსპერტიზა

გამოყენებითი დიზაინი

ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია

გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია

5. სსიპ – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (659 250 ლარი)

ისტორია

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

დაწყებითი საფეხურის მასწავლების ინტეგრირებული პროგრამა

ეკონომიკა

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

აგრონომია

ეკოლოგია

საჯარო მმართველობა

6. სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (587 250 ლარი)

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა

ისტორია

ქართული ენა და ლიტერატურა

ბიოლოგია

სასურსათო ტექნოლოგია

აგრონომია

ეკონომიკა

7. სსიპ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (967 500 ლარი)

ეკონომიკა

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

მშენებლობა

აგრარული ტექნოლოგიები

ქართული ფილოლოგია

ისტორია

ბიოლოგია

ქიმია

ფიზიკა

მათემატიკა

8. სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (562 500 ლარი)

მათემატიკა

ქიმია

ბიოლოგია

ფიზიკა

ქართული ფილოლოგია

არქეოლოგია

ისტორია

აფხაზური ფილოლოგია

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ეკონომიკა

9. სსიპ – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (225 000 ლარი)

ისტორია

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

საჯარო მმართველობა

10. სსიპ – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (207 000 ლარი)

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

ისტორია

დაწყებითი განათლება (300 კრედიტიანი)

ბიოლოგია

ეკონომიკა

საჯარო მმართველობა

ინფორმაციული ტექნოლოგიები